Seleccionar página

A.C. Reparció de Calderes  disposa de diferents contractes de manteniment per calderes. informi

A.C. Reparció de Calderes li recomana el servei de mantemient Servi Max Total.
A més de complir amb la llei, li ofereix una cobertura total.
  • Revisió anual de la caldera obligatòria per llei.
  • Anàlisi de combustió
  • Peces Originals incloses
  • Desplaçament i mà d’obra de totes les possibles intervencions inclosos
  • Verificació anual de la instal·lació del circuit de calefacció.
 
 
La normativa vigent en material d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (reial decret 1027/2077,de 20 de juliol),fa responsable del manteniment de la instal·lació i dels aparells al propietari o usuari ,amb independència de que hi hagi sobre ells una garantia legal o comercial del fabricant o venedor. A més ,exigeix una revisió anual obligatòria l’incompliment d’aquesta revisió pot fer responsable al propietari o usuari dels danys que es generis a tercers i ,a més ,pot ser objecte de sanció administrativa. Les asseguradores ,en cas de sinistre,poden examinar si la caldera ha complert amb els manteniments legalment obligatoris.